SRK data - Event Hypespotting V

Name Date Twitter Host Country Region Weight Average
Hypespotting V 04-2016 GB EU 25204 4200

Hosted 6 tournaments

Game Name Weight Top 3
UMVC3 Hypespotting V - UMVC3 985 Spartan Throne / Shuffle / Sleepsjr
MKX Hypespotting V - MKX 9280 A Foxy Grampa / HoneyBee / Madzin
USF4 Hypespotting V - USF4 7642 Valmaster / Luffy / ImStillDaDaddy
SF5 Hypespotting V - SF5 4636 Problem X / Luffy / Brian
GGXRD Hypespotting V - GGXRD 947 SeanE / Cieslak / Lark0
KI Hypespotting V - KI 1889 Smash / Banemobius / Valoraxe

© 2018 SRK, inc. All rights reserved.

Navigation

Social Media