SRK data - Event Hypespotting V

Name Date Twitter Host Country Region Weight Average
Hypespotting V 04-2016 GB EU 25464 4244

Hosted 6 tournaments

Game Name Weight Top 3
GGXRD Hypespotting V - GGXRD 545 SeanE / Cieslak / Lark0
KI Hypespotting V - KI 2542 Smash / Banemobius / Valoraxe
SF5 Hypespotting V - SF5 4920 Problem X / Luffy / Brian
USF4 Hypespotting V - USF4 7943 Valmaster / Luffy / ImStillDaDaddy
MKX Hypespotting V - MKX 9660 A Foxy Grampa / HoneyBee / Madzin
UMVC3 Hypespotting V - UMVC3 15 Spartan Throne / Shuffle / Sleepsjr

© 2018 SRK, inc. All rights reserved.

Navigation

Social Media