SRK data - Event Hypespotting V

Name Date Twitter Host Country Region Weight Average
Hypespotting V 04-2016 GB EU 26658 4443

Hosted 6 tournaments

Game Name Weight Top 3
GGXRD Hypespotting V - GGXRD 354 SeanE / Cieslak / Lark0
UMVC3 Hypespotting V - UMVC3 1537 Spartan Throne / Shuffle / Sleepsjr
KI Hypespotting V - KI 1783 Smash / Banemobius / Valoraxe
MKX Hypespotting V - MKX 9120 A Foxy Grampa / HoneyBee / Madzin
USF4 Hypespotting V - USF4 8985 Valmaster / Luffy / ImStillDaDaddy
SF5 Hypespotting V - SF5 4879 Problem X / Luffy / Brian

© 2017 SRK, inc. All rights reserved.

Navigation

Social Media