SRK data - Event Hypespotting V

Name Date Twitter Host Country Region Weight Average
Hypespotting V 04-2016 GB EU 28139 4689

Hosted 6 tournaments

Game Name Weight Top 3
SF5 Hypespotting V - SF5 5106 Problem X / Luffy / Brian
UMVC3 Hypespotting V - UMVC3 15 Spartan Throne / Shuffle / Sleepsjr
MKX Hypespotting V - MKX 9637 A Foxy Grampa / HoneyBee / Madzin
GGXRD Hypespotting V - GGXRD 349 SeanE / Cieslak / Lark0
USF4 Hypespotting V - USF4 7943 Valmaster / Luffy / ImStillDaDaddy
KI Hypespotting V - KI 2542 Smash / Banemobius / Valoraxe

© 2018 SRK, inc. All rights reserved.

Navigation

Social Media