SRK data - Event Hypespotting V

Name Date Twitter Host Country Region Weight
Hypespotting V 04-2016 GB EU 26653

Hosted 6 tournaments

Game Name Weight Top 3
KI Hypespotting V - KI 2194 Smash / Banemobius / Valoraxe
USF4 Hypespotting V - USF4 8985 Valmaster / Luffy / ImStillDaDaddy
UMVC3 Hypespotting V - UMVC3 1537 Spartan Throne / Shuffle / Sleepsjr
SF5 Hypespotting V - SF5 4795 Problem X / Luffy / Brian
GGXRD Hypespotting V - GGXRD 356 SeanE / Cieslak / Lark0
MKX Hypespotting V - MKX 9233 A Foxy Grampa / HoneyBee / Madzin

© 2017 SRK, inc. All rights reserved.

Navigation

Social Media