SRK data - Event Hypespotting V

Name Date Twitter Host Country Region Weight Average
Hypespotting V 04-2016 GB EU 27267 4544

Hosted 6 tournaments

Game Name Weight Top 3
MKX Hypespotting V - MKX 9820 A Foxy Grampa / HoneyBee / Madzin
UMVC3 Hypespotting V - UMVC3 1537 Spartan Throne / Shuffle / Sleepsjr
KI Hypespotting V - KI 1783 Smash / Banemobius / Valoraxe
GGXRD Hypespotting V - GGXRD 253 SeanE / Cieslak / Lark0
SF5 Hypespotting V - SF5 4889 Problem X / Luffy / Brian
USF4 Hypespotting V - USF4 8985 Valmaster / Luffy / ImStillDaDaddy

© 2017 SRK, inc. All rights reserved.

Navigation

Social Media